شنبه 1 ارديبهشت 1397   02:45:38

اخبار

آرشیواخبارRSS

معرفی دفتر

شرح وظایف

1- ایجاد هماهنگی وتبادل اطلاعات با واحد های بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی  دستگاه های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات.

2- استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای ستاد استانداری و فرمانداری ها وبخشداری ها مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت وکارمندان بمنظور تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی وارائه پیشنهادهای اصلاحی وتهیه گزارش.

3- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری.

4- تنظیم برنامه بازرسی موردی و دوره ای واجرای آن ازطریق بازرسی های مالی و اداری.

5- انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی ونهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله وایجاد هماهنگی در این زمینه.

6- تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.

7- دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین ازکارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات وتهیه گزارش جهت مقامات مافوق.

8- رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان وتهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رأی قطعی درموارد اختلاف.

9- برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه .

10-بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری دراین زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به منظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات.

11- بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت کشور و دیگر ارگان های مسئول ارجاع می گردد.

12- تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها واساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه      ( فرمانداری ها ، بخشداری ها و ...) و ارائه به مرکزمدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب.

13- تنظیم واظهار نظر دربارة متن قرارداد های استانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی و حقوقی.

14- بررسی و اظهار نظر نسبت به پیش نویس لوایح، تصویبنامه ها و آیین نامه ها واساسنامه های واصله از مرکزمدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

15- عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه خواری استان.

16- طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.

17- معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوا ،دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره ) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها درخصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری ومحاسباتی.

18- همکاری با مرکز مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور درخصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران یا نهادهای مذکور طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص، دیگر مطرح می شود.

19- انجام امور ثبتی ومستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری وطرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه.

20- تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی دربارة کلیه مسائل حقوقی و قضائی استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.

21- اظهارنظر وارائه راهکارقانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی واستعلامات مطروحه از استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، شوراها و شهرداری ها.

22- پیشنهاد انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشستهای حقوقی، ارتباط با مراکز علمی و استفاده از استادان و مشاوران حقوقی برجسته ومجرب، در راستای وظایف ومأموریت های استانداری به واحد های ذی ربط در استانداری.

23- اظهار نظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه وارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط.

24- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور وارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه.

25- انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات وکمیسیون های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد.

چارت تشکیلاتی

چارت سازمانی

خدمات و فرآیندها

مراحل انجام کار در سیستم سامد(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت):

1- تماس شخص با کارشناسان سامد(تلفن111).
2- ثبت نمودن درخواست یا شکایت در سیستم سامد.
3- ارجاع دادن درخواست و یا شکایت به دستگاههای اجرایی با توجه به موضوع.
4- پاسخ دستگاه و ثبت آن در سیستم سامد.
5- تماس شخص با تلفن 111 و اخذ پاسخ.

قوانین و مقررات

شعارسال

گزارش تصویری

تعداد بازديد اين صفحه: 7332
تعداد بازديد کنندگان سايت: 4502533 تعداد بازديد زيرپورتال: 7339 اين زيرپورتال امروز: 6 سایت در امروز: 2607 اين صفحه امروز: 3
مجری سایت:شرکت سیگما