اخبار

  • 1396/5/7 شنبه
  • حقوق و مزایای رانندگان شرکت پیمانکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
    بحث حقوق و مزایای رانندگان شرکت پیمانکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در دفتر بازرسی استانداری بررسی و پیگیری گردید.
    در جلسه ای که آقای دکتر یزدان پناه معاون دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری با جمعی از رانندگان شرکت پیمانکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در دفتر بازرسی داشتند علت عدم پرداخت حقوق و مزایای این رانندگان بررسی و مقرر گردید که سازمان صنعت، معدن و تجارت از طریق تهران پیگیری و ظرف چند روز آینده حقوق و مزایای آنان پرداخت گردد.

    آرشیواخبارRSS
    نسخه قابل چاپ